Aby rozpocząć korzystanie z usług Biura Rachunkowego Accounts, należy:

I. Ściągnijąć- wypełnić- podpisać- odesłać do Biura, dokumenty znajdujące się obok =>

  1. umowę o świadczenie usług rachunkowych
  2. cennik usług

II. Uzgodnić wszelkie sprawy wymagające wyjaśnienia, kontaktując się z Biurem. 

III. Przesłać do siedziby Biura wypełnione i podpisane przez upoważnioną osobę dwa ....komplety ww. dokumentów, na adres:

    Biuro Rachunkowe Accounts
    99-350 Nowe Grodno 13

IV. Podpisany przez Biuro jeden komplet dokumentów, zostanie odesłany do Firmy.
....Od tej chwili umowa będzie zawarta, a jej postanowienia wiążące dla stron.

V. Bezzwłocznie po zawarciu umowy Firma powinna złożyć do właściwego naczelnika ....urzędu skarbowego, pełnomocnictwo dla Biura Rachunkowego Accounts do ....podpisywania i składania w imieniu Firmy deklaracji podatkowych:  UPL-1
    Biuro.przekaże Firmie wypełniony, przygotowany do złożenia ww. formularz.
 
VI. Firma dostarcza do Biura ponadto:
a) oświadczenie o własności, lub umowę najmu siedziby Firmy
b) kopię wszystkich umów z bankiem o prowadzenie firmowego rachunku bankowego.
    Firmy prowadzące już działalność, oprócz a i b.dostarczą dokumenty konieczne        ....do otwarcia ksiąg i sporządzenia bilansu otwarcia tj.:
c) zestawienie obrotów i sald z analityką od początku roku obrachunkowego
d) wyciągi bankowe od początku roku
e) NIP-8
 f) kopie wszystkich aktualnych deklaracji do US oraz ZUS.
    Zmianę pełnomocnictwa dotychczasowej obsługi swej rachunkowości, Firma dokonuje ....składając.samodzielnie deklarację.OPL-1